Psycholog 24H - usługi

Konsultacje

psychologiczne, psychiatryczne, fizjoterapeutyczne, pedagogiczne, psychotraumatologiczne, terapeutyczne, coachingowe 

On-line

konsultacje psychologiczne, psychiatryczne oraz terapie za pośrednictwem komunikatorów internetowych oraz mailingu

Coaching

program rozwojowo kompetencyjny zawierający elementy psychoedukacji, diagnostyki i warsztatów interpersonalnych dla różnych grup

In vivo

oddziaływania terapeutyczno – interwencyjno
w terenie, ekspozycje

Wizyty domowe

jednorazowe i długoterminowe oddziaływania w domu klienta/pacjenta

Terapia par

proces naprawy relacji pomiędzy partnerami, złożony z analizy ich modeli rodzinnych i dotychczasowego funkcjonowania oraz ich przeformułowania

Interwencja kryzysowa

jednorazowe oddziaływania wobec osób przechodzących przez kryzysowe zdarzenia życiowe (wsparcie, normalizacja, pomoc, terapia, konsultacja, porady życiowe, informacja, ukierunkowanie, tworzenie perspektywy i zasobów), terapia interwencji kryzysowej  

Badania psychologiczne

diagnostyka stanu pacjenta/klienta, diagnoza indywidualna, diagnoza partnerska/związku, diagnoza prognostyczna – rozwojowa (indywidualna/związku/rodzinna), diagnoza pisemna (orzeczenia, zaświadczenie, ocena funkcjonowania, diagnoza zaburzenia) itp. 

Terapia narracyjna

terapia za pośrednictwem szukania i tworzenia sensów zdarzeń, opisywania doświadczeń, kreowania za ich pośrednictwem historii i modelowania ich w zależności od możliwości i oczekiwań   terapia za pośrednictwem szukania i tworzenia sensów zdarzeń, opisywania doświadczeń

Opiniowanie

badania psychologiczne, psychiatryczne w kierunku postawienia diagnozy klinicznej, opracowania i wydania opinii: psychologicznej, psychologiczno-pedagogicznej, psychologiczno-etycznej, psychiatryczno-psychologicznej, rozwojowej, okołosądowej, okołorozwodowej, w związku z programem szkolnym/ nauczania, zleconej przez inną instytucję etc.    

Hipnoterapia

terapia mentalna polegająca na pozytywnym programowaniu za pomocą sugestywnych wzmocnień werbalnych, wizualnych i sensorycznych.

Arteterapia

oddziaływania psychologiczno – terapeutyczne poprzez twórczość plastyczną i artystyczną (rysunek, rzeźba, malarstwo, grafika, fotografia, plakat, witraż, ikebana, muzyka/dźwięk, film, teatr, taniec/ruch, formy wizualne), psychodrama

Terapia indywidualna

podróż od źródeł JA przez teraźniejsze funkcjonowanie do wypracowanych oczekiwań

Programy uważnościowe

uczenie, rozwijanie i gruntowanie praktyk oddechowych, relaksacyjnych, uważnościowych i medytacyjnych, typu: Mindfulness, Self-Compassion, Vipassana, Samatha, Maranatha i pochodnych

Terapia onkologiczna

pomoc dla osób przechodzących przez program diagnostyki, interwencji medycznej, terapii i rehabilitacji w chorobie nowotworowej

Poradnictwo

rodzicielskie, sytuacyjno – systemowe, psychoonkologiczne, psychoedukacyjne i inne

Terapia rodzinna

proces analizy, interpretacji i rekonfiguracji zachowań rodzinnych i ich źródeł

Somatyka

terapia manualna, terapia psychosomatyczna, rolfing (praca z ciałem w celu wyzwolenia i zintegrowania reakcji, objawów i skutków traum/Traumy/PTSD w ciele), terapia TRE, masaż relaksacyjny   

Mediacje negocjacje

prywatne, partnerskie, rodzinne, okołorozwodowe, okołosądowe, zawodowe, biznesowe /okołorozwodowe, wychowawcze, rodzinne, 

Terapia grupowa

oddziaływania mające na celu odnalezienia genezy problemów uczestników i sposobów ich rozwiązań

Terapia uzależnień

program pomocowy z elementami diagnostyki i terapii skierowany dla osób uzależnionych chemicznie lub behawioralnie i ich bliskich

Terapia zaburzeń odżywiania

pomoc psychologiczna adresowana dla osób, dla których jedzenie jest problemem, również uwzględniający pracę z ich systemem rodzinnym

Terapia dzieci i młodzieży

oddziaływania psychologiczne mające, na celu diagnozę problemu naszych dzieci i program pomocy im, także przy udziale ich rodzin

Doradztwo zawodowe

wspólne poszukiwanie z psychologiem, terapeutą i diagnostykiem psychologicznym swoich preferencji zawodowych

Terapia EMDR

leczenie korzeni urazów psychicznych i ich objawów za pomocą ekspozycji, przetwarzania i integrowania zdarzeń spustowych